Η ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - http://agiooros.orgΠρος Γαλατας

(ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2)

Οι άλλοι απόστολοι παραδέχονται τον Παύλο
1 Ἔπειτα διὰ δεκατεσσάρων ἐτῶν πάλιν ἀνέβην εἰς ῾Ιεροσόλυμα μετὰ Βαρνάβα, συμπαραλαβὼν καὶ Τίτον·  1 Έπειτα, ύστερα από δεκατέσσερα έτη, πάλι ανέβηκα στα Ιεροσόλυμα μαζί με το Βαρνάβα, αφού παράλαβα μαζί μου και τον Τίτο. 
Ο Παύλος επιπλήττει τον Πέτρο στην Αντιόχεια
Οι Ιουδαίοι και οι εθνικοί σώζονται με την πίστη


ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1  2  3  4  5  6