Η ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - http://agiooros.orgΠρος Κορινθιους Α'

(ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11)

1 Μιμηταί μου γίνεσθε, καθὼς κἀγὼ Χριστοῦ.  1 Μιμητές μου γίνεστε καθώς κι εγώ του Χριστού. 
Σχετικά με το κάλυμμα των γυναικών στη λατρεία
Παρεκτροπές κατά το Δείπνο του Κυρίου
Η καθιέρωση του Δείπνου του Κυρίου
Ανάξια συμμετοχή στο Δείπνο του Κυρίου


ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16