Η ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - http://agiooros.orgΠρος Ρωμαιους

(ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 15)

Να αρέσετε στον πλησίον σας.
1 Ὀφείλομεν δὲ ἡμεῖς οἱ δυνατοὶ τὰ ἀσθενήματα τῶν ἀδυνάτων βαστάζειν, καὶ μὴ ἑαυτοῖς ἀρέσκειν.  1 Οφείλουμε, λοιπόν, εμείς οι δυνατοί να βαστούμε τις αδυναμίες των αδυνάτων και να μην αρέσουμε στους εαυτούς μας. 
Το Ευαγγέλιο είναι και για τους Ιουδαίους και για τους εθνικούς.
Η αποστολική εξουσία του Παύλου
Το σχέδιο τον Παύλου να επισκεφτεί τη Ρώμη


ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16