Η ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - http://agiooros.orgΠραξεις Αποστολων

(ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 22)

Ομιλία του Παύλου προς τους Ιουδαίους
1 Ἂνδρες ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, ἀκούσατέ μου τῆς πρὸς ὑμᾶς νυνὶ ἀπολογίας.  1 «Άντρες αδελφοί και πατέρες, ακούστε τώρα την απολογία μου προς εσάς». 
Ο Παύλος μιλά για την μεταστροφή του στο Χριστό
Ο Παύλος στέλνεται προς τους εθνικούς
Ο Παύλος επικαλείται τη ρωμαϊκή του υπηκοότητα
Ο Παύλος μπροστά στο συνέδριο


ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28