Η ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - http://agiooros.orgΠραξεις Αποστολων

(ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 18)

Ο Παύλος στην Κόρινθο
1 Μετὰ δὲ ταῦτα χωρισθεὶς ὁ Παῦλος ἐκ τῶν ᾿Αθηνῶν ἦλθεν εἰς Κόρινθον·  1 Μετά από αυτά αναχώρησε από την Αθήνα και ήρθε στην Κόρινθο. 
Ο Παύλος επιστρέφει την Αντιόχεια
Ο Απολλώς κηρύττει στην Έφεσο


ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28