Η ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - http://agiooros.orgΚατα Ιωαννην

(ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 8)

Η μοιχαλίδα γυναίκα
1 Ἰησοῦς δὲ ἐπορεύθη εἰς τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν· ὄρθρου δὲ πάλιν παρεγένετο εἰς τὸ ἱερόν,  1 Ο Ιησούς όμως πορεύτηκε στο όρος των Ελαιών. 
Ο Ιησούς είναι το φως του κόσμου
«Όπου εγώ πηγαίνω, εσείς δε δύναστε να έρθετε»
«Η αλήθεια θα σας ελευθερώσει»
«Πατέρας σας είναι ο Διάβολος»
«Πριν γεννηθεί ο Αβραάμ Εγώ Είμαι»


ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21