Η ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - http://agiooros.orgΚατα Ιωαννην

(ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 7)

Η απιστία των αδελφών του Ιησού
1 Καὶ περιεπάτει ὁ ᾿Ιησοῦς μετὰ ταῦτα ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ· οὐ γὰρ ἤθελεν ἐν τῇ ᾿Ιουδαίᾳ περιπατεῖν, ὅτι ἐζήτουν αὐτὸν οἱ ᾿Ιουδαῖοι ἀποκτεῖναι.  1 Και μετά από αυτά περπατούσε ο Ιησούς στη Γαλιλαία. γιατί δεν ήθελε να περπατά στην Ιουδαία, επειδή τον ζητούσαν οι Ιουδαίοι για να τον σκοτώσουν. 
Ο Ιησούς έρχεται στην εορτή της Σκηνοπηγίας
Είναι αυτός ο Χριστός;
Στέλνουν για να συλλάβουν τον Ιησού
Ποταμοί ζωντανού νερού
Σχίσμα ανάμεσα στο λαό
Η απιστία των αρχόντων


ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21