Η ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - http://agiooros.orgΚατα Ιωαννην

(ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 18)

Η προδοσία και η σύλληψη του Ιησού
1 Ταῦτα εἰπὼν ὁ ᾿Ιησοῦς ἐξῆλθε σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ πέραν τοῦ χειμάρρου τῶν Κέδρων, ὅπου ἦν κῆπος, εἰς ὃν εἰσῆλθεν αὐτὸς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ.  1 Αφού είπε αυτά ο Ιησούς, εξήλθε μαζί με τους μαθητές του πέρα από το χείμαρρο του Κεδρών όπου ήταν κήπος, στον οποίο εισήλθε αυτός και οι μαθητές του. 
Ο Ιησούς οδηγείται στον Άννα
Ο Πέτρος απαρνείται το Χριστό
Ο Άννας ανακρίνει τον Ιησού
Ο Πέτρος αρνείται πάλι τον Ιησού
Ο Ιησούς μπροστά στον Πιλάτο
Ο Ιησούς καταδικάζεται σε θάνατο


ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21