Η ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - http://agiooros.orgΚατα Ιωαννην

(ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 14)

O Ιησούς είναι ο δρόμος προς τον Πατέρα
1 Μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία· πιστεύετε εἰς τὸν Θεόν, καὶ εἰς ἐμὲ πιστεύετε.  1 «Ας μην ταράζεται η καρδιά σας. να πιστεύετε στο Θεό, και σ’ εμένα να πιστεύετε. 
Η υπόσχεση της αποστολής του Πνεύματος


ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21