Η ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - http://agiooros.orgΚατα Ιωαννην

(ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12)

Το μύρωμα στη Βηθανία από τη Μαρία
1 Ὁ οὖν ᾿Ιησοῦς πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα ἦλθεν εἰς Βηθανίαν, ὅπου ἦν Λάζαρος ὁ τεθνηκώς, ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν.  1 Ο Ιησούς, λοιπόν, έξι ημέρες πριν από το Πάσχα ήρθε στη Βηθανία όπου ήταν ο Λάζαρος, τον οποίο έγειρε από τους νεκρούς ο Ιησούς. 
Η συνωμοσία για να σκοτώσουν και το Λάζαρο
Η θριαμβευτική είσοδος στην Ιερουσαλήμ
Έλληνες Ιουδαίοι ζητούν να δουν τον Ιησού
Ο Υιός του ανθρώπου πρέπει να υψωθεί
Η απιστία των Ιουδαίων
Ο λόγος του Ιησού θα κρίνει τους ανθρώπους


ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21