Η ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - http://agiooros.orgΚατα Λουκαν

(ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 8)

Οι γυναίκες που συνόδευαν τον Ιησού.
1 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ καθεξῆς καὶ αὐτὸς διώδευε κατὰ πόλιν καὶ κώμην κηρύσσων καὶ εὐαγγελιζόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, καὶ οἱ δώδεκα σὺν αὐτῷ,  1 Και τότε, συνέβηκε στη συνέχεια αυτός να περιοδεύει κατά πόλεις και χωριά, κηρύττοντας και ευαγγελιζόμενος τη βασιλεία του Θεού. Και ήταν οι δώδεκα μαζί του, 
Η παραβολή του σπορέα
Ο σκοπός των παραβολών
Η εξήγηση της παραβολής του σπορέα
Το φως κάτω από το σκεύος
Η μητέρα και οι αδελφοί του Ιησού
Η κατάπαυση της τρικυμίας
Η θεραπεία του δαιμονισμένου Γερασηνού
Η θυγατέρα του Ιάιρου και η γυναίκα με την αιμορραγία


ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24