Η ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - http://agiooros.orgΚατα Λουκαν

(ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 7)

Η θεραπεία του δούλου ενός εκατόνταρχου
1 Ἐπεὶ δὲ ἐπλήρωσε πάντα τὰ ρήματα αὐτοῦ εἰς τὰς ἀκοὰς τοῦ λαοῦ, εἰσῆλθεν εἰς Καπερναούμ.  1 Επειδή συμπλήρωσε όλα τα λόγια του που έπρεπε να πει στα αυτιά του λαού, εισήλθε στην Καπερναούμ. 
Η ανάσταση του γιου της χήρας στη Ναΐν
Οι απεσταλμένοι του Ιωάννη του Βαπτιστή
Ο Ιησούς συγχωρεί μια αμαρτωλή γυναίκα


ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24