Η ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - http://agiooros.orgΚατα Λουκαν

(ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4)

Οι πειρασμοί του Ιησού
1 Ἰησοῦς δὲ πλήρης Πνεύματος ῾Αγίου ὑπέστρεψεν ἀπὸ τοῦ ᾿Ιορδάνου, καὶ ἤγετο ἐν τῷ Πνεύματι εἰς τὴν ἔρημον  1 Ο Ιησούς, λοιπόν, επέστρεψε πλήρης Πνεύματος Αγίου από τον Ιορδάνη και φερόταν με το Πνεύμα στην έρημο, 
Η αρχή της διακονίας στη Γαλιλαία
Η απόρριψη του Ιησού στη Ναζαρέτ
Ο άνθρωπος με το ακάθαρτο πνεύμα
Θεραπεία πολλών αρρώστων
Ο Ιησούς περιοδεύει κηρύττοντας


ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24