Η ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - http://agiooros.orgΚατα Λουκαν

(ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 22)

Η προδοσία του Ιούδα
1 Ἢγγιζε δὲ ἡ ἑορτὴ τῶν ἀζύμων ἡ λεγομένη πάσχα.  1 Πλησίαζε τότε η εορτή των αζύμων, που λέγεται Πάσχα. 
Το Πάσχα με τους μαθητές
Η καθιέρωση της Θείας Ευχαριστίας
Η φιλονικία για το ποιος είναι ο μεγαλύτερος
Προλέγεται η άρνηση του Πέτρου
Πορτοφόλι, σακίδιο και μάχαιρα
Η προσευχή στο Όρος των Ελαιών
Η προδοσία και η σύλληψη του Ιησού
Ο Πέτρος απαρνείται τον Ιησού
Εμπαίζουν και δέρνουν τον Ιησού
Ο Ιησούς μπροστά στο μεγάλο συνέδριο


ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24