Η ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - http://agiooros.orgΚατα Λουκαν

(ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 19)

Ο Ιησούς και ο Ζακχαίος
1 Καὶ εἰσελθὼν διήρχετο τὴν ῾Ιεριχώ·  1 Και αφού εισήλθε στην πόλη, ο Ιησούς περνούσε από την Ιεριχώ. 
Η παραβολή των δέκα μνων
Η θριαμβευτική είσοδος στην Ιερουσαλήμ
Ο καθαρισμός του ναού


ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24