Η ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - http://agiooros.orgΕπιστολη Ιωαννου Α΄

(ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3)

1 Ἴδετε ποταπὴν ἀγάπην δέδωκεν ἡμῖν ὁ πατὴρ ἵνα τέκνα Θεοῦ κληθῶμεν. διὰ τοῦτο ὁ κόσμος οὐ γινώσκει ἡμᾶς, ὅτι οὐκ ἔγνω αὐτόν.  1 Δείτε τι είδους αγάπη μάς έχει δώσει ο Πατέρας, ώστε τέκνα Θεού να κληθούμε. και είμαστε. Γι’ αυτό ο κόσμος δε μας γνωρίζει, επειδή δε γνώρισε αυτόν. 
Αδελφική αγάπη και εμπιστοσύνη στο Θεό


ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1  2  3  4  5