Η ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - http://agiooros.orgΕπιστολη Πετρου Α΄

(ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2)

Ο ζωντανός λίθος και το βασιλικό ιεράτευμα
1 Ἀποθέμενοι οὖν πᾶσαν κακίαν καὶ πάντα δόλον καὶ ὑποκρίσεις καὶ φθόνους καὶ πάσας καταλαλιάς,  1 Αποβάλτε, λοιπόν, κάθε κακία και κάθε δόλο και υποκρισίες και φθόνους και όλες τις καταλαλιές, 
Να ζείτε ως δούλοι του Θεού
Το υπόδειγμα του πάθους του Χριστού


ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1  2  3  4  5