Η ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - http://agiooros.orgΠρος Τιτον

(ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3)

Κοινωνική συμπεριφορά
1 Ὑπομίμνησκε αὐτοὺς ἀρχαῖς καὶ ἐξουσίαις ὑποτάσσεσθαι, πειθαρχεῖν, πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἑτοίμους εἶναι,  1 Υπενθύμιζέ τους να υποτάσσονται στις αρχές και στις εξουσίες, να πειθαρχούν, να είναι έτοιμοι για κάθε έργο αγαθό, 
Τα καλά έργα και η αντιμετώπιση των αιρετικών
Προσωπικές οδηγίες και χαιρετισμοί


ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1  2  3