Η ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - http://agiooros.orgΠρος Τιμοθεον B'

(ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2)

Ο καλός στρατιώτης του Ιησού Χριστού
1 Σὺ οὖν, τέκνον μου, ἐνδυναμοῦ ἐν τῇ χάριτι τῇ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ,  1 Εσύ, λοιπόν, τέκνο μου, να ενδυναμώνεσαι στη χάρη που είναι στο Χριστό Ιησού, 
Ο δόκιμος εργάτης του Θεού


ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1  2  3  4