Η ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - http://agiooros.orgΠρος Εφεσιους

(ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 6)

Παιδιά και γονείς
1 Τὰ τέκνα ὑπακούετε τοῖς γονεῦσιν ὑμῶν ἐν Κυρίῳ· τοῦτο γάρ ἐστι δίκαιον.  1 Τα παιδιά, υπακούτε στους γονείς σας, κατά το θέλημα του Κυρίου. γιατί αυτό είναι δίκαιο: 
Δούλοι και κύριοι
Η πανοπλία του χριστιανού
Τελικοί χαιρετισμοί


ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1  2  3  4  5  6