Η ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - http://agiooros.orgΠρος Εφεσιους

(ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5)

1 Γίνεσθε οὖν μιμηταὶ τοῦ Θεοῦ ὡς τέκνα ἀγαπητά,  1 Γίνεστε, λοιπόν, μιμητές του Θεού ως τέκνα αγαπητά 
Συμπεριφέρεστε ως τέκνα φωτός
Οι σύζυγοι


ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1  2  3  4  5  6