Η ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - http://agiooros.orgΠρος Εφεσιους

(ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2)

Από το θάνατο στη ζωή
1 Καὶ ὑμᾶς ὄντας νεκροὺς τοῖς παραπτώμασι καὶ ταῖς ἁμαρτίαις,  1 Και ζωοποίησε εσάς που ήσασταν νεκροί στα παραπτώματα και στις αμαρτίες σας, 
Ενότητα στο Χριστό


ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1  2  3  4  5  6