Η ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - http://agiooros.orgΚατα Ματθαιον

(ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 9)

Η θεραπεία ενός παράλυτου
1 Καὶ ἐμβὰς εἰς πλοῖον διεπέρασε καὶ ἦλθεν εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν.  1 Και αφού μπήκε σε πλοίο, διαπέρασε τη λίμνη και ήρθε στη δική του πόλη. 
Η κλήση του Ματθαίου
Το θέμα της νηστείας
Η θυγατέρα του άρχοντα και η γυναίκα με την αιμορραγία
Η θεραπεία των δύο τυφλών
Η θεραπεία του κωφάλαλου
Η ευσπλαχνία του Ιησού


ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28