Η ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - http://agiooros.orgΚατα Ματθαιον

(ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 7)

Περί κατακρίσεως του πλησίον
1 Μὴ κρίνετε, ἵνα μὴ κριθῆτε·  1 «Μην κρίνετε, για να μην κριθείτε. 
Ζητάτε, ερευνάτε, χτυπάτε τη θύρα
Ο χρυσός κανόνας
Η στενή πύλη
Το δέντρο αναγνωρίζεται από τους καρπούς του
«Ποτέ δε σας γνώρισα»
Τα δύο θεμέλια


ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28