Η ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - http://agiooros.orgΚατα Ματθαιον

(ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 22)

Η παραβολή των γάμων
1 Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς πάλιν εἶπεν αὐτοῖς ἐν παραβολαῖς λέγων·  1 Τότε έλαβε πάλι το λόγο ο Ιησούς και τους είπε με παραβολές λέγοντας: 
Η πληρωμή των φόρων στον Καίσαρα
Το θέμα της ανάστασης
Η μεγάλη εντολή
Το θέμα αν ο Χριστός είναι γιος του Δαβίδ


ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28