Η ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - http://agiooros.orgΚατα Ματθαιον

(ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 15)

Η παράδοση των πρεσβυτέρων
1 Τότε προσέρχονται τῷ ᾿Ιησοῦ οἱ ἀπὸ ῾Ιεροσολύμων γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι λέγοντες·  1 Τότε πλησιάζουν στον Ιησού Φαρισαίοι και γραμματείς από τα Ιεροσόλυμα, λέγοντας: 
Η πίστη της Χαναναίας
Ο Ιησούς θεραπεύει πολύ κόσμο
Ο χορτασμός των τεσσάρων χιλιάδων


ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28